Regulamin sklepu

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki , podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem https://www.ewtex.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” na rzecz Klientów, tj. osób fizycznych mających pełną zdolność do czynność prawnych, a także osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Firmę Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Ewtex 1 Łukasz Król, NIP: 7761582539, REGON: 611375098, adres poczty elektronicznej: sklep@ewtex.pl, numer telefonu kontaktowego: 242756940
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 4. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  a) Cena – określona w złotych polskich wartość brutto towaru,
  b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  c) Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
  d) Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także od dnia 1.01.2022 r. osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  f) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osób prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Sprzedawcy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  g) Konto – indywidualny panel, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez Sprzedawcę. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę,
  h) Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki),
  i) Login – adres poczty elektronicznej Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta,
  j) Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę,
  k) Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę. Lista dostępnych Salonów jest udostępniana stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  l) Sprzedawca – Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Ewtex 1 Łukasz Król 09-200 Sierpc Płocka 32 , NIP: 7761582539, REGON: 611375098 , adres poczty elektronicznej: sklep@ewtex.pl, numer telefonu kontaktowego: 660637094
  ł) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w momencie dokonania przez Klienta zapłaty Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki. Umowa Sprzedaży określa w szczególności wybrany Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki,
  m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za wyłączną, uprzednią zgodą Sprzedawcy, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie Internetowym treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
 8. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 10. Informacje podane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 12. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Sklepie Internetowym. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

III. Konto Klienta.

 1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji osoby korzystającej ze Sklepu, zwanej dalej: „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 4. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne,
  b) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,
  c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
  d) Klient powinien zapoznać się z polityką prywatności, do której link jest zawarty w formularzu rejestracyjnym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. B, F RODO);.
  e) Klient powinien zapoznać się z informacją o przekazywaniu jego danych osobowych do przelewy24 do której link jest zawarty w formularzu rejestracyjnym.
 6. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta, a także dokonywania zmian danych, podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
 8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@ewtex.pl, lub pisemnie na adres: Sklep Internetowy ZPHU Ewtex 1 Łukasz Król, Płocka 32, 09-200 Sierpc .
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

IV. Składanie Zamówień

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Towaru wraz z jego ceną regularną w Sklepie internetowym nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  a) Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, po czym przechodzi do formularza Zamówienia,
  b) Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towary, ilość Towarów, rodzaj, kolor i rozmiar Towaru, miejsce i sposób dostawy Towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP., -, zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Towarów lub Klienta,
  c) Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu Zamówienia,
  d) Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy,
  e) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 4. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 6. Na podstawie opłaconego Zamówienia lub oznaczonego jako „wysyłka za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną wskazaną w pkt V ust. 1 lit. a) oraz b) Regulaminu, Zamówienie zostaje oznaczone jako „oczekuje na wpłatę”. Wówczas Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałych okolicznościach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 12. Jeśli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości Zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia),
  b) anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji Zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),
  c) podział Zamówienia oraz określenie terminu realizacji Zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem Zamówienia).
 13. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 14. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy Sprzedaży jest Cena umieszczona przy danym Towarze w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 15. Ceny zamieszczone przy danym Towarze:
  a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,
  b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy,
 16. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności, w ostatnim kroku złożenia Zamówienia.

V. Dostawa i formy płatności

 1. Sklep nadaje przesyłki na terenie Polski . Aktualne informacje na temat kosztów dostawy oraz przewoźników znajdują się pod następującym linkiem: www.ewtex/dostawa-i-zwroty/
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie od 1-4 dni roboczych . ) numer konta Sprzedawcy : 58 1020 3974 0000 5002 0074 8194
  b) przelew poprzez system płatności ,przelewy24.pl (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie od 1-4 dni roboczych . )
  c) płatność gotówką lub kartą z odbiorem w salonie (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta),
 3. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru.
 5. Klient może zgłosić chęć zmiany Zamówienie do chwili otrzymania, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć w szczególności zakresu przedmiotowego Zamówienia, anulowania całości lub części Zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. Dodanie przez Klienta nowych Towarów do Zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć – na przedłużenie czasu realizacji Zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części Zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za Towary – system elektronicznej płatności odroczonej, zwrot płatności nastąpi poprzez anulowanie odroczonej płatności (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych Towarów) lub też poprzez obniżenie jej wartości, stosownie do wartości zwracanego Towaru (w przypadku zwrotu wybranych Towarów).
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przewoźników wskazanych w Sklepie Internetowym, na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności przewoźnika. Klient ma prawo żądać od przewoźnika spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Z chwilą wydania przez Sklep Internetowy Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sklep Internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W razie przesłania Towaru do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz formularz, o którym mowa w pkt IV ust. 2 lit. d) Regulaminu.
 10. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

VI. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna,
  b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Sklep odpowiada względem Klienta za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.
 6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji. Dodatkowo Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z (jeśli to możliwe) dowodem zakupu. Druk reklamacji umieszczony na stronie do pobrania . Reklamowany towar należy dostarczyć do salonu lub przesłać na adres Sprzedawcy: Sklep Internetowy ZPHU Ewtex 1 Łukasz Król Płocka 32 09-200 Sierpc ,Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży – pełną należność za reklamowany Towar w ciągu 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Reklamacji nie podlegają Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 9. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

VII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane:
  a) pismem na adres: Sklep Internetowy ZPHU Ewtex 1 Łukasz Król , Płocka 32 09-200 Sierpc
  b) w formie elektronicznej na adres: zamówienia@ewtex.pl
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Koszty odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Konsument.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Towaru, w której przedmiotem
  świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizny.
 8. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy
  Sprzedaży, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony Towar na jego koszt.
 9. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  11.W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca odeśle Konsumentowi zwrócony Asortyment na jego koszt.

VIII. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączonej do Towaru.
 2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 3. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować towar posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klientobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,
  b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z Umową Sprzedaży.

IX. Odpowiedzialność

 1. Sklep uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Sklepu Internetowego, której powodem może być:
  a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,
  b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu Internetowego).
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sklep Internetowy ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep Internetowy lub przyczyn, za które Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu Internetowego jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2022.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia Umów Sprzedaży mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Sklepie Internetowym. Ponadto Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klienci, którzy dokonali zakupu danego Towaru przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.