Ochrona danych osobowych

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka Prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Klientów. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Salonów i Sklepu internetowego.

Celem Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia.

Wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie. Niezależnie poniżej przedstawiamy niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

  1. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności
  2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem moich danych osobowych jest Łukasz Król prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Produkycjno – Handlowo- Usługowy „EWTEX1” Łukasz Król na
etapie przesyłania informacji handlowych oraz Agnieszka Rydzyńska – Król prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo- Usługowa „FABMEX” Agnieszka
Rydzyńską – Król, Ewa Gadzińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład
Produkcyjno – Handlowo- Usługowy „EWTEX” Gadzińska Ewa, Ewa Gadzińska prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą „Ewtex Bis s.c.” – wspólnik spółki cywilnej „Ewtex Bis s.c.”
i Łukasz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ewtex Bis s.c.” – wspólnik
spółki cywilnej „Ewtex Bis s.c.” oraz Firma Handlowo Usługowa  Patryk Gadziński , na etapie archiwizowania transakcji handlowych;

Z Administratorem można się skontaktować:

  • korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
  • mailowo na adres: sklep@ewtex.pl
  • telefonicznie pod numerem: 24 2756940

DANE OSOBOWE – ZAKRES, CEL, PODSTAWA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Rejestracja Konta

1. Dane

W celu założenia Konta zbierane i wykorzystywane są przez Nas dane identyfikacyjne takie, jak: imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe: adres e-mail, a także wybrane przez Ciebie hasło. Adres e-mail służy do korzystania ze Strony internetowej i logowania się na niej.

2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy powyższe dane osobowe do utworzenia lub prowadzenia Twojego Konta.

3. Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z Konta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Twoje dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamówień.

Zamówienia

1. Dane

Kiedy dokonujesz zakupu naszych Towarów, oprócz danych identyfikacyjnych (jak imię i nazwisko) i kontaktowych (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) zbieramy także informacje dotyczące Twoich zakupów i płatności (np. informacje o zakupionych towarach, wartości zamówienia, sposobie płatności, danych do faktury i adresie dostawy). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie Konta Sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta.

2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych na Nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

3. Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych dotyczących zakupów jest zawarcie i realizacja umowy, której jesteś stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okresem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścioletni termin przedawnienia. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Formularz kontaktowy, chat, zgłoszenia reklamacyjne

1. Dane

Chcąc się z nami skontaktować, przesyłasz nam formularz kontaktowy, kontaktujesz się za pomocą  chatu. Dane, które nam podajesz obejmują: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje podane w trakcje prowadzonej korespondencji lub rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytania i zgłoszenia, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Ciebie podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem usługi chat.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny do obsługi pytania przekazanego w formularzu, kontaktowym, chatu, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścioletni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Wizyta w Salonie

1. Dane

Kiedy odwiedzasz nasz Salon, Twój wizerunek może zostać zarejestrowany przez nasze kamery monitoringu.

2. Cel przetwarzania danych

Dzięki używanemu monitoringowi staramy się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w Salonie (zarówno Tobie, jak i pracownikom), a także chcemy chronić naszą własność, znajdującą się na terenie Salonu, a także własność odwiedzających Salon. Prowadzimy ciągły monitoring wizyjny niektórych obszarów Salonu. Nie prowadzimy monitoringu w miejscach, gdzie mogłoby to prowadzić do naruszenia Twojej prywatności. Nie wykorzystujemy też zarejestrowanego obrazu do żadnych innych celów. Dostęp do nagrań jest możliwy wyłącznie dla upoważnionych do tego pracowników i nie są one udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi, jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań.

3. Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 1 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

Program lojalnościowy – Deklaracja Stałego Klienta

1. Dane

W przypadku dołączenia do programu lojalnościowego – założenia Deklaracji Stałego Klienta w salonie wypełniasz formularz, gdzie prosimy Cię o podanie Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz dobrowolnie daty urodzenia i kodu pocztowego miejsca zamieszkania.

2. Cel przetwarzania danych

Dane podane nam podczas przystąpienia do programu przetwarzane są w celu przesyłania informacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms) zawierających reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę Twojego profilu, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania odpowiednich dla Ciebie informacji. W każdej chwili możesz bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania takich informacji, rezygnując z uczestnictwa w programie / rezygnując z Deklaracji  Stałego Klienta.

3. Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach Programu lojalnościowego i Karty Stałego Klienta stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

4. Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

W przypadku wycofania zgody na udział w programie lojalnościowych, rezygnacji z Deklaracji  Stałego Klienta, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom:

1. usług związanych z technologią (na przykład wsparcie naszej strony internetowej i innych systemów, z których korzystamy w celu dostarczenia Ci naszych usług)

2. dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe

3. dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą

4. dostarczającym usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi, co obejmuje również partnerów, którzy prowadzą nasz chat

5. innych usług związanych z obsługą klienta.

Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Nasi partnerzy, dostawcy i usługodawcy mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej )

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez stronę internetową, które odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania Strony Internetowej. Korzystamy z plików cookies w celu:

1. odpowiedniej konfiguracji serwisu – dzięki nim możliwe jest odpowiednie ustawienia funkcji i usług w serwisie.

2. zapewnienia bezpieczeństwa – dzięki tym plikom cookies dokonujemy weryfikacji autentyczności i optymalizację wydajności serwisu

3. uwierzytelniania – dzięki nim wiemy, kiedy użytkownik jest zalogowany i możemy pokazać mu odpowiednie treści i funkcjonalności.

4. zapisania stanu sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownik korzysta z witryny. Pliki cookies służą do zapisywania stanu sesji i umożliwiają np. zapamiętanie produktów w koszyku, nawet po zamknięciu karty przeglądarki i otworzenia jej na nowo.

5. wyświetlania reklam – pliki te pozwalają wyświetlać odpowiednie treści reklamowe użytkownikom, personalizować reklamy, używane są również do wyświetlania reklam poza stronami serwisu.

6. lokalizacji – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

7. analizy, badania, audytu oglądalności – umożliwiają one zbieranie danych statystycznych i tworzenie anonimowych statystyk. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć preferencje użytkowników, poprzez odpowiednią analizę danych poprawiać i rozwijać produkty oraz usługi.

Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.

PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE W SIECI

W naszym serwisie korzystamy z zewnętrznych narzędzi, za pomocą których możemy profilować i śledzić zachowanie użytkownika w sieci.

Narzędzia zewnętrzne jakich używamy:

1. Google Analytics,

2. Google Ads, w tym remarketing,

3. Facebook,

4. Instagram,

5. Afiliacji TradeTracker,

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;

2. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;

5. Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.

7. Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;

8. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000


INFORMACJE TELEADRESOWE

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail